Szalony

37 tekstów – auto­rem jest Sza­lony.

Można być mis­trzem w jed­nej lub co naj­wyżej kil­ku pok­rewnych dzie­dzi­nach... I niema ta­kiej możli­wości by ktoś był mis­trzem ze wszystkiego. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 października 2011, 09:09

Le­piej poświęcić więcej sta­rań na coś, w czym będę naj­lep­szy za­miast tra­cić siły na coś, w czym nig­dy nie będę dobry. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 października 2011, 19:15

W cza­sach gdy nie było nic, nic ro­biono so­lid­niej niż dziś ro­bi się wszystko! 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 29 września 2011, 23:13

Cieka­we ja­ki jest po­ziom wie­dzy człowieka, który na ściądze pod­pi­suje się, by nie za­pom­nieć co ma na­pisać u góry swo­jej kar­tki na egzaminie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 czerwca 2011, 18:00

De­mok­racja może i jest dob­rym us­tro­jem, pod wa­run­kiem że większa częśc społeczeństwa nie składa się z idiotów. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 maja 2011, 21:36

Jes­tem wro­giem pub­licznym nr. 1
Nie, dla­tego, że zro­biłem coś złego.
Ale dla­tego tyl­ko, że jestem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 kwietnia 2011, 17:30

"Nie dys­ku­tuj!" Nie uci­na ani tym bar­dziej nie roz­wiązu­je żad­ne­go problemu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 marca 2011, 21:52

Nie jest dob­rym człowiek który nie widzi, nie od­czu­wa zła.
Nie jest dob­rym człowiek który wszys­tko na­zywa szarością. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 marca 2011, 13:46

Po­wołanie inżyniera:
Dał Bóg człowieko­wi świat, i po­wie­dział - Uczyńcie go so­bie poddanym 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lutego 2011, 23:04

Nie zro­bisz te­go, na­wet wiedząc że to je­dyna droga...
Zre­zyg­nu­jesz z próby tyl­ko dla­tego, że się boisz.
A w życiu wy­korzys­tać trze­ba każdą szansę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 lutego 2011, 22:46

Szalony

Mam jedno życie, postaram się go nie zmarnować.

Zeszyty
  • Miłość – A co za tym idzie o ko­bietach za ra­zem.

  • Szkolne – Nasza edu­kac­ja zaw­sze po­zos­ta­wiała po so­bie wiele do życze­nia.

  • Życie akademickie – Słod­kie jest życie stu­den­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szalony

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność